14. август 2017. године

 

Предлог за измену Закона о јавним набавкама

 

  

Топлички центар за демократију и људска права и Коалиција за надзор јавних финансија израдили су анализу Закона о јавним набавкама са предлозима за измену одредаба чија је примена у досадашњој пракси отежана, као и оних одредаба које нису у потпуности усклађене са домаћим законодавством и законодавством Европске уније.
 

Влада Републике Србије је донела Стратегију рaзвoja jaвних нaбaвки у Рeпублици Србиjи зa пeриoд 2014–2018. гoдина којом је предвиђено даље усклађивање прописа у области јавних набавки с директивама ЕУ, што подразумева и доношење новог Закона у 2017. години, којим ће се законодавство из ове области у Републици Србији у потпуности ускладити са законодавством ЕУ. Рад на изради новог Закона о јавним набавкама је у току, али је лишен и минимума транспарентности, чиме су заинтересовани актери, стручна јавност и грађанско друштво у потпуности искључени из овог важног процеса.
 

Известан број одредаба Закона су толико нејасне и без конкретних санкција (које би им омогућиле примену) или су у великој мери непримењиве због неусклађености са осталим прописима у правном систему Републике Србије, да су довеле до тога да многи институти које уређује тај закон никада од усвајања Закона нису примењени (рецимо, ниједан прекршајни поступак није спроведен, Републичка комисија није изрекла нити једну новчану казну, правила о борби против корупције и спречавању сукоба интереса готово да се не примењују). Поред наведеног, постоји више него очигледна потреба да се одређене одредбе у знатној мери редефинишу како би биле појашњене и како би се омогућила њихова реална примена у пракси. Све то озбиљно угрожава систем јавних набавки и чини га неефикасним, неекономичним и у великој мери подложним корупцији, на шта су антикорупцијске организације грађанског друштва указивале претходних година.
 

Све наведено смо, као представници грађанског друштва, заинтересовани за заштиту и очување јавног интереса, имали у виду приликом израде ове анализе и управо због тога смо настојали да предложимо измене важећих одредаба и садржину неких нових (које ће заједно бити део новог Закона о јавним набавкама) тако да буду јасне, примењиве и у највећој могућој мери усклађене са прописима Европске уније.
 

Ову анализу Топлички центар за демократију и људска права и Коалиција за надзор јавних финансија стављају на разматрање и јавну дебату стручној јавности, грађанском друштву, заинтересованим актерима, надлежним институцијама и грађанима Србије, у нади да понуђени текст представља добру основу за промишљање најбољих могућих решења за унапређење стања у јавним набавкама – области у којој је у претходним годинама исказан и о трошку грађана Србије реализован висок коруптивни потенцијал.
 

Анализа проблема у примени ЗЈН са предлозима за измене важећих одредаба