15. фебруар 2010. године

 

Јавне расправе о општинском буџету - препорука

 

Пројектом „Јавне расправе о општинском буџету: право грађана да одлучују о европској будућности“ Топличког центра за демократију и људска права, пројектни тим и сарадници окупљени око Коалиције за надзор јавних финансија дефинисали су конкретну препоруку коју упућују носиоцима законодавне и извршне власти, грађанском друштву, свим заинтересованим странама и најширој јавности.

 

Препорука

 

Након свеобухватне анализе постојећег стања, серије одржаних округлих столова и бројних разговора са грађанима и представницима локалних власти широм Србије, сматрамо да су најважнији разлози за увођење законске обавезе одржавања јавних расправа у процесу доношења локалног буџета:
 

- Буџет је најважнији документ који општинске и градске власти доносе током године;

- Од начина расподеле буџетских средстава суштински зависи квалитет животa грађана у локалној заједници;

- Јавне расправе пружају могућност грађанима да се директно укључе у процес доношења одлука, што је и једно од основних начела Европске повеље о локалној самоуправи;

- Организовање јавних расправа подиже видљивост буџетског процеса и један је од механизама за превенцију корупције;

- Јавне расправе су прилика за грађане да изнесу предлоге које сматрају важним за развој локалне заједнице;

- Јавне расправе доприносе подизању поверења између грађана и локалних власти.
 

Имајући у виду наведене разлоге, предлажемо да се у Закон о буџетском систему унесе одредба која обавезује јединицe локалне самоуправе на одржавањe јавних расправа о буџету, тако што би се постојећем законском тексту додао члан који гласи:

 

Учешће јавности у припреми буџета (члан 30а)

 

Учешће јавности у припреми локалних буџета остварује се објављивањем докумената значајних за припрему буџета, обезбеђивањем приступа тим документима и организовањем јавне расправе.
 

Локални орган управе надлежан за послове финансија организује јавну расправу пре достављања нацрта одлуке о буџету надлежном извршном органу локалне власти.
 

О времену и месту одржавањa јавне расправе и о томе где се може преузети материјал о припреми буџета, грађани се обавештавају преко локалног јавног гласила најмање 10 дана пре њеног одржавања.
 

Предлози грађана као и образложена одлука о тим предлозима објављују се на интернет презентацији јединице локалне самоуправе. Образложена одлука се доставља предлагачу.

 

Јавне расправе о општинском буџету (књига)

Јавне расправе о општинском буџету (брошура)