23. март 2017. године

 

Грађански надзорник 3 – Комисија 0

 

  

И трећи поступак, који је против незаконите одлуке Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки водио пред Управним судом, окончан је у корист грађанског надзорника, Топличког центра за демократију и људска права. Тако је, након бродолома који је Републичка комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки доживела у случајевима „Прокоп“ и „Градски превоз Ниш“, по Републичку комисију неславно окончан и спор у случају „Путеви Србије“.
 

Управни суд донео је пресуду којом се налаже Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки да у поновљеном поступку донесе решење којим ће поништити јавну набавку „Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу I-A реда бр. 1 (аутопут E-75) на km. 605+635 и базе за одржавање путева К.О. Врчин општина Гроцка град Београд“, наручиоца ЈП „Путеви Србије“
 

Топлички центар за демократију и људска права, именовани грађански надзорник у поступку предметне јавне набавке, је у фази пре истека рока за подношење понуда поднео захтев за заштиту права којим је указао да је наручилац покренуо поступак јавне набавке пре именовања грађанског надзорника, што је у супротности са чланом 28 став 7 Закона о јавним набавкама.
 

Одлучујући о поднетом захтеву за заштиту права, Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки донела је решење којим је захтев грађанског надзорника усвојен као основан, с тим да решење има само „декларативни карактер“, односно да нема никаквих последица усвајања захтева за заштиту права. Прецизније речено, захтев је усвојен, а поступак јавне набавке није поништен ни делимично, ни у целини.
 

Грађански надзорник је против наведеног решења поднео тужбу Управном суду у којој је указано да решење Републичке комисије којим се усваја захтев за заштиту права не може имати само „декларативни карактер“, односно да је последица усвојеног захтева за заштиту права поништавање јавне набавке, у целини или делимично, како је прописано чланом 157 став 6 тачка 1 Закона о јавним набавкама.
 

Након све демонстриране некомпетентности, пристрасности и злонамерности Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, поставља се питање чему ова „независна институција“ уопште служи и за шта је грађани плаћају.
 

Пресуда Управног суда II-2 У.1367/16 од 23.02.2017. године

Решење Републичке комисије бр. 4-00-2719/2015 од 04.11.2015. године

Тужба грађанског надзоника